Inleiding bij dossier

1 februari 2020

Wetgeving is een gevaarlijke zaak. Enerzijds heeft de arbeidersbeweging veel bereikt dat in wetten is vastgelegd en dus een zekere bescherming biedt. Anderzijds zijn wetten door de staat ook bedoeld om mensen uit te sluiten. Wie wel en wie niet. Wie heeft bescherming en wie valt buiten de boot. Dat is natuurlijk ingegeven door verschillende motieven. De eisen van de burger moeten niet de machtspositie van de neo-liberale economie aantasten, maar ook binnen de arbeidersklasse moet tweedracht gezaaid worden. Voor het gemak definiëren we hier de arbeidersklasse als al diegenen die geen productiemiddelen of eigen kapitaal hebben en voor hun brood moeten werken of hun hand ophouden. Kortom bijna alle burgers. Instroom van mensen die hier een bestaan moeten opbouwen wordt graag gezien als een aanval op de verworven rechten hier. De kosten van onderwijs, wonen en eten mogen niet afgaan van de bedrijfswinsten, maar van het bedrag dat de nu voor de burger is. Je krijgt op die manier een figuur waarbij opvang, armenzorg en welzijn gezein wordt als een strijdperk tussen de burgers onderling. Snel wordt het dan gezien als charitas, liefdewerk e.d. Waar het omgaat is dat dit niet zo is. Het recht op een fatsoenlijk leven volgens de normen van dit land is een recht van iedereen die hier komt wonen. Dit recht moet afgedwongen worden en de staat en de rechtse partijen doen alles om dat recht zo benepen mogelijk vorm te geven. De discussie over de bekende 1% en de winstbelasting van de grote bedrijven heeft hier alles mee te maken.

In bijgaande teksten wordt louter ingegaan op de juridische aspecten zoals de kaarten nu op tafel liggen. Hier hebben we mee te maken en hier zal het juridisch strijdtoneel over gaan. Uiteraard is een belangrijke conclusie dat dit juridisch gevecht alleen gewonnen kan worden als er een duidelijke sociale actie is van burgers die het anders willen zien en daarom ook andere regels en wetten willen. De teksten zijn lezingen van Mr. Pim Fischer, die als advocaat is gespecialiseerd is in het bieden van rechtshulp aan personen die te maken hebben met armoede en uitsluiting. Zijn roeping is om in het betonnen labyrint van de “rechtsstaat” een verbeten juridische strijd tot het hoogste (Europese) niveau te leveren voor de mensenrechten van zwakken, uitgeslotenen en mensen zonder papieren. Voor een documentaire over Wij zijn hier in Amsterdam zie: https://vimeo.com/108893126 De teksten zijn lezingen van Pim waarin de juridische dwangbuis wordt geduid en waarmee hulpverleners te maken krijgen plus een Reader met achtergrondmateriaal.


Omdat juridische teksten (je zou bijna zeggen bewust) vaak onleesbaar zijn volgt hieronder een woordenlijst met wat uitleg.

Woordenlijst

CAK
Het CAK (oorspronkelijk een afkorting van Centraal Administratie Kantoor) is een Nederlands publiekrechtelijk zelfstandig bestuursorgaan (zbo) belast met wettelijke, administratieve taken op het gebied van zorg en welzijn in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Zorgverleners kunnen de kosten voor onverzekerbare vreemdelingen hier declareren. 
https://www.hetcak.nl/zakelijk/regelingen/onverzekerbare-vreemdelingen

CEC
Conference of European Churches
https://www.ceceurope.org/

Coa
Centraal Orgaan opvang asielzoekers. 
https://www.coa.nl/nl/over-coa

Centrale Raad van Beroep
https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Centrale-Raad-van-beroep

DT&V
Dienst terugkeer & Vertrek
https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/ 

ECSR
European Committee of Social Rights (ECSR) 
https://www.coe.int/en/web/europeansocialcharter

EHRM
Europees Hof voor de Rechten van de Mens. 
https://www.europanu.nl/id/vg9hmms5gzyv/europees_hof_voor_de_rechten_van_de_mens 

ESH
Europees Sociaal Handvest.
https://wetten.overheid.nl/BWBV0001800/20060701

EVRM
Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden.  https://www.europanu.nl/id/vh7dovnw4czu/europees_verdrag_tot_bescherming_van_de

FEANTSA
The European Federation of National Organisations Working with the Homeless.
https://www.feantsa.org/en 

Havenstraat
Een oude gevangenis die leeg kwam te staan en vanaf 2 december 2013 werd gebruikt voor onderdak aan ongedocumenteerden. Voor een half jaar, toen moesten ze weer de straat op.  
https://wijzijnhier.org/whoweare/

LVV
Landelijke Vreemdelingen Voorziening. 

RvS
Raad van State
https://www.raadvanstate.nl/

VNG
Vereniging van Nederlandse Gemeenten.
https://vng.nl/

Wmo
Wet maatschappelijke ondersteuning 

Terug naar overzicht