Privacybeleid

Privacy Verklaring SOC21

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de activiteiten van de Stichting Socialistisch Onderzoeks Collectief – SOC21.

Als u vragen heeft over deze privacyverklaring, dan kunt u contact opnemen met SOC21 per E mail: bestuur@soc21.nl

Deze Privacyverklaring kan worden aangepast aan gewijzigde wet- en regelgeving en/of aan de manier waarop wij persoonsgegevens verwerken. De meest recente versie vindt u altijd op onze website: www.soc21.nl.

Om welke gegevens gaat het?

We kunnen onder meer de volgende persoonsgegevens verwerken:

 • uw voornaam, achternaam, woonadres, telefoonnummer, e-mailadres en mogelijke andere gegevens waarmee u zich op sociale media identificeert, maar nooit meer dan strikt noodzakelijk,
 • uw bankrekeningnummer,
 • gegevens over onderwerpen en belangstelling die u met ons deelt, bijvoorbeeld wanneer u contact opneemt met ons of zich opgeeft voor een activiteit.

Op basis waarvan gebruiken wij uw gegevens?

We gebruiken uw persoonsgegevens alleen op basis van de volgende wettelijke grondslagen:

 • om een overeenkomst met u te sluiten en uit te voeren, zoals bijvoorbeeld de deelname aan een activiteit, het toezenden van documenten en nieuwsbrieven of het verzorgen van een bestelling,
 • om te voldoen aan wettelijke verplichtingen,
 • wegens een ‘gerechtvaardigd belang’. Hierbij verwerken we gegevens om goede relaties met al onze ondersteuners, contacten, donateurs en andere betrokkenen te onderhouden.

Waarvoor gebruiken we uw gegevens?

Wanneer u donateur wordt van SOC21, dan hebben we uw naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer nodig om uw donatie te kunnen verwerken en contact met u te kunnen opnemen. Als u reeds als contact of donateur bekend bent, hebben wij die gegevens bijvoorbeeld nodig om de bijdrage aan een activiteit in rekening te kunnen brengen en u te informeren over de activiteiten van SOC21.

We hebben bepaalde informatie over u simpelweg nodig om te doen wat we moeten doen. Zonder deze informatie kunnen wij bijvoorbeeld uw opgave voor een activiteit niet in behandeling nemen.

Wat zijn uw rechten?

Als u in verband met uw rechten contact met ons opneemt, dan zullen wij uw identiteit moeten vaststellen. Het kan dus zijn dat wij u vragen om een kopie van uw identiteitsbewijs te verstrekken. Daarbij kunt u de gegevens die niet nodig zijn voor de identiteitscontrole zoals de pasfoto en het BSN onleesbaar maken.

 • Inzage: u heeft er recht op om te weten welke persoonsgegevens wij van u verwerken.
 • Correctie: als uw persoonsgegevens niet juist blijken zijn, dan hebt u het recht ons te vragen deze aan te passen.
 • Bezwaar: Het kan zijn dat u van mening bent dat uw persoonlijke omstandigheden zwaarder wegen dan ons het gerechtvaardigd belang om uw gegevens te mogen gebruiken. U hebt dan het recht om bezwaar te maken. U kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor wervingsactiviteiten. Overigens kunt u geen bezwaar maken tegen verwerking van uw persoonsgegevens als dit gebeurt op basis van wettelijke verplichtingen of om te voldoen aan onze verplichtingen uit hoofde van een met u gesloten overeenkomst.
 • Beperking: in een aantal gevallen hebt u het recht om ons te vragen het gebruik van uw persoonsgegevens te beperken; denk daarbij aan situaties waarin u van mening bent dat de gegevens onjuist zijn, wij de gegevens onrechtmatig verwerken of de gegevens niet langer nodig zijn of indien u bezwaar gemaakt tegen gebruik van uw gegevens voor gerechtvaardigde belangen.
 • Gegevensoverdracht: u heeft het recht om de persoonsgegevens te ontvangen die wij van u hebben. 
 • Vergetelheid: Soms kunt u ons vragen om uw persoonsgegevens te verwijderen. Het gaat om de onderstaande gevallen:
  • We hebben deze niet meer nodig voor het oorspronkelijke doel.
  • U trekt uw toestemming voor verwerking in.
  • Wij verwerken uw persoonsgegevens onrechtmatig.
 • Klachten: Als u niet tevreden bent met de manier waarop we hebben gereageerd op uw bezwaren, dan hebt u het recht om bij ons een klacht in te dienen. Die kunt u richten aan het Bestuur van SOC21, E mail: bestuur@soc21.nl 

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

We mogen uw persoonsgegevens bewaren zolang deze nodig zijn voor het doel waarvoor ze oorspronkelijk zijn verzameld. Hoe lang wij uw gegevens bewaren hangt af van de situatie en kan variëren van een paar maanden tot vele jaren. Ons uitgangspunt daarbij is wel steeds dat  de persoonsgegevens zo kort mogelijk worden bewaard. Als u vragen heeft over een bewaartermijn, neemt u dan even contact met ons op.

Beveiliging

Wij zorgen voor beveiliging van uw persoonsgegevens. In dat verband zullen we passende technische en organisatorische maatregelen nemen, zodat de vertrouwelijkheid en integriteit van uw persoonsgegevens en van de manier waarop deze door ons worden verwerkt, is gewaarborgd. Daarbij houden we rekening met de stand van de techniek en de risico’s die de verwerking en de aard van de te beschermen persoonsgegevens met zich brengen. Naast het gebruik van wachtwoorden en ICT beveiliging, wordt erop toegezien dat alleen medewerkers en vrijwilligers voor wie het noodzakelijk is, toegang hebben tot uw persoonsgegevens. Alle medewerkers en vrijwilligers hebben een geheimhoudingsplicht.