Beleidsplan 2019-2020

Click here for English

Socialisme in de 21e eeuw

Het opbouwen van sociale bewegingen is noodzakelijk maar niet voldoende. Het is voor het ontwikkelen van een alternatief voor de huidige maatschappelijke ordening, nodig om een visie op brede thema’s te ontwikkelen, deze met elkaar te verbinden zonder een hiërarchie aan te brengen tussen ‘belangrijke’ en minder belangrijke invalshoeken, en om oplossingen te formuleren die in de praktijk kunnen aanslaan en tegelijk gaan in de richting van een economische, sociale en ecologische transitie.

Het werkgebied van het Socialistisch Onderzoekscollectief is primair Nederland, maar dan wel gezien in Europees verband en tegen de achtergrond van zijn koloniale verleden en huidige internationale verbindingen.

De werkwijze van de Stichting is zeker niet louter academisch. Gedegen onderzoek in de diepte, voldragen visie op dwarsverbanden tussen thema’s en uitwerkingen op praktisch niveau waar activisten in bewegingen iets mee kunnen gaan hand in hand. Het doel is bij te dragen aan kennisontwikkeling van voor en met sociale bewegingen gebaseerd op internationale solidariteit, feminisme en ecosocialisme.

Het Socialistisch Onderzoekscollectief wordt ingericht door het vormen van commissies en projecten op verschillende deelterreinen. Ook wordt een Raad van Advies gevormd met leden die expertise hebben opeen of meer deelgebieden. In het oprichtingsjaar 2019 zal de Stichting zich vooral richten op voorwaardenscheppende activiteiten zoals het inrichten van de organisatie, de vorming van de Raad van Advies en de eerste commissies.

In het eerste kwartaal van 2020 komt er een eerste vergadering van bestuur met medewerkers en de leden van de adviesraad plaatsvinden om de lijnen voor de komende jaren uit te zetten. Lente 2020 zal een publieke aftrapbijeenkomst worden georganiseerd waarin de doelstelling van de stichting alsmede de werkplanning voor 2020/21 zal worden gepresenteerd. Binnen het bestuur en haar vrijwilligers team (inclusief adviesraad) zal een werkverdeling naar onderwerp worden vastgesteld.

Afhankelijk van de menskracht, beschikbaar materiaal en actualiteit zal pragmatisch een prioritering worden opgesteld opdat wij minimaal 2-3 expertbijeenkomsten en 2 publieksbijeenkomsten per jaar kunnen organiseren. In 2020 worden twee eerste expert bijeenkomsten gehouden. De onderwerpen zullen nader vastgesteld worden door het Bestuur, waarbij nu gedacht wordt aan een keuze uit:

  • Pensioenen en de problematiek van pensioenfondsen als aandeelhouders van multinationale bedrijven. M.n. de spanning tussen eigen spaarprogramma’s, een nationaal pensioensysteem en de huidige sector gebonden pensioensystemen.
  • De rol van de Euro en de EU in de economie van Europa na de Brexit en de toekomst van de Euro bij de toenemende spanningen tussen de verschillende lidstaten, met name tussen de kernlanden en de zuidelijk landen.
  • De mate waarin de resultaten van wetenschap en techniek neutraal zijn t.o.v. de maatschappelijke ontwikkelingen. Maatschappelijke omstandigheden vormen de basis voor technologische vooruitgang. Wederkerig bepalen veel technieken en hun gebruikerstaal het maatschappelijk debat.
  • Klimaat rechtvaardigheid ofwel een sociaal rechtvaardige energietransitie, met als deelthema’s verkeer en vervoer, hoe bereik je de noodzakelijke CO2 doelen, de globale tegenstelling Noord Zuid, klimaatrechtvaardigheid, en Leefstijl.
  • De organisatie van de arbeid in een gedistribueerde productieomgeving. De spanning tussen arbeidsduurverkorting en flexibilisering. Het groeiende aantallen microbedrijven en de rol van digitale (gedistribueerde) economische processen en de platformeconomie.
  • Asielrecht, mensenrechten en humaniteit in een steeds nationalistischer en xenofober wereld.
  • De dekolonisatie van de geschiedschrijving en de rol van slavernij en de uitbuiting van koloniale volkeren als motor van de westerse economie. Alsmede haar pendant, de moderne uitbuiting en kinderarbeid in vele delen van onze wereld. In de komende tijd wordt gewerkt aan het opzetten van geregelde bijeenkomsten van onderzoekers in de politieke economie.

Verder wordt vanaf eind 2019 gewerkt aan de uitbouw van de website als informatie- en communicatieforum, aan het initiëren van samenwerkingsverbanden met andere organisaties in Nederland en daarbuiten en aan het ontwikkelen van bekendheid en het opstarten van een donatiecampagne.

Omdat het Socialistisch Onderzoekscollectief een ondersteunende rol wil spelen bij het ontwikkelen van sociale bewegingen door onderzoek te steunen, te faciliteren en te bevorderen, heeft de Stichting geen winst als doel. Integendeel, de Stichting is afhankelijk van donaties in verschillende vormen. We streven ernaar zowel reguliere donaties op een vaste basis te verkrijgen, als donaties via campagnes, als donaties voor specifieke projecten. Werving van donaties kan daarom ook gericht zijn op doelgroepen zoals jongeren, ervaren activisten uit sociale bewegingen of mensen die zich bij een specifiek deelterrein betrokken voelen. Het Bestuur beheert het vermogen in overeenstemming met de doelstelling van de Stichting. Het is niet de bedoeling meer dan voor de reguliere voortgang van de activiteiten noodzakelijke reserves te vormen. De inkomsten worden in hoofdzaak bestemd voor het doen van uitgaven voor projecten en andere activiteiten (expertbijeenkomsten, seminars, publieksbijeenkomsten, publicaties, website).