Wettelijke informatie

Stichting Socialistisch Onderzoekscollectief
Verkorte naam: SOC21

E-mail: bestuur@soc21.nl
Website: https://www.soc21.nl/
Kamer van Koophandel Amsterdam: KVK 75736500
RSIN: 8603 79048
ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
Bankrekening: NL94 SNSB 0787 4947 12

De leden van het Bestuur ontvangen in hun hoedanigheid van bestuurder geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed. (statuten art 7.3)

Doel & Middelen

(uit de Statuten)
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
– het organiseren en steunen van expert workshops/conferenties op basis van literatuur- en (praktijk)onderzoek;
– het organiseren en steunen van publieksbijeenkomsten waarop duiding wordt gegeven over de onderzoekslijnen van de Stichting;
– het organiseren en steunen van reguliere discussiebijeenkomsten tussen onderzoekers over een specifiek onderzoeksveld binnen de interessesfeer van de Stichting;
– het publiceren van verslagen van de bijeenkomsten;
– het publiceren van studies en onderzoeksresultaten;
– het samenwerken in projecten met andere wetenschappelijke en maatschappelijke organisaties;
– het steunen van onderzoeks- en scholingsprojecten van andere organisaties. (statuten art.3 lid 2-3)
Financieel:
1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
a. subsidies, donaties en andere bijdragen;
b. schenkingen, erfstellingen en legaten;
c. alle andere verkrijgingen en baten.
2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. (statuten art. 4)

Jaarverslag 2019

Stichting Socialistisch Onderzoekscollectief – SOC21

Balans per 31-12-2019
ActivaPassiva
Liquide middelen  € 15.467,29  Algemene reserve € 15.467,29
Totaal€ 15.467,29Totaal € 15.467,29 
Resultaten rekening 2019
LastenBaten
Administratiekosten€ 732,71Donaties€ 16.200,00
Toevoeging reserve € 15.467,29
Totaal€ 16.200,00 Totaal€ 16.200,00

Toelichting

De Stichting is opgericht op 3 september 2019. Het verenigingsjaar waarop dit verslag betrekking heeft loopt dus vanaf die datum tot en met 31 december 2019. 

We zijn vooral bezig geweest de formele inrichting rond te maken, met een bankrekening, inschrijving bij de Kamer van Koophandel, erkenning als ANBI, en voor intern gebruik een Huishoudelijke Reglement. Ook werd een Beleidsplan 2019-2020 vastgesteld.

Een eerste plenaire bijeenkomst van het bestuur heeft plaats gevonden. Ook is er informeel overleg geweest tussen de bestuursleden. Voorbereidingen voor de professionele vormgeving van de website en voor de Kick Off begin 2020 zijn in 2019 in gang gezet. Het voorstel voor een conferentie, die in najaar 2020 zijn beslag zal krijgen, is in 2019 besproken.

In een eerste ronde zijn al enige donateurs geworven. Daar zal in 2020 vervolg aan worden gegeven.