Wettelijke informatie

Stichting Socialistisch Onderzoekscollectief
Verkorte naam: SOC21

E-mail: bestuur@soc21.nl
Website: https://www.soc21.nl/
Kamer van Koophandel Amsterdam: KVK 75736500
RSIN: 8603 79048
ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
Bankrekening: NL94 SNSB 0787 4947 12

De leden van het Bestuur ontvangen in hun hoedanigheid van bestuurder geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed. (statuten art 7.3)

Doel & Middelen

(uit de Statuten)
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
– het organiseren en steunen van expert workshops/conferenties op basis van literatuur- en (praktijk)onderzoek;
– het organiseren en steunen van publieksbijeenkomsten waarop duiding wordt gegeven over de onderzoekslijnen van de Stichting;
– het organiseren en steunen van reguliere discussiebijeenkomsten tussen onderzoekers over een specifiek onderzoeksveld binnen de interessesfeer van de Stichting;
– het publiceren van verslagen van de bijeenkomsten;
– het publiceren van studies en onderzoeksresultaten;
– het samenwerken in projecten met andere wetenschappelijke en maatschappelijke organisaties;
– het steunen van onderzoeks- en scholingsprojecten van andere organisaties. (statuten art.3 lid 2-3)
Financieel:
1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
a. subsidies, donaties en andere bijdragen;
b. schenkingen, erfstellingen en legaten;
c. alle andere verkrijgingen en baten.
2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. (statuten art. 4)

Jaarrekening 2023

Stichting Socialistisch Onderzoekscollectief – SOC21

Jaarrekening 2023
20232022
Baten
Inkomsten uit donaties18.165,9616.900,00
Inkomsten uit subsidies
Overige inkomsten 1.853,09
Totale inkomsten20.019,0516.900,00
Lasten
Kosten beheer en administratie 446,79 392,73
Besteed aan doelstelling 7.791,56 774,60
Toevoeging aan reserves11.780,7015.732,67
Onttrekking aan reserves
Totale kosten/bestedingen20.019,0516.900,00
Activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen70.913,9759.133,27
Totale activa70.913,9759.133,27
Passiva
Reserves en fondsen70.913,9759.133,27
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totale passiva70.913,9759.133,27

Samen werken in 2023

De in het voorgaande jaar gestarte samenwerking rond een publicatie over de oorlog in Oekraïne resulteerde in mei 2023 in Guido van Leemput’s ‘De gelaagde oorlog in Oekraïne en de botsing van grootmachten’. Op 25 mei kon het boek gepresenteerd worden in een goed gevulde zaal bij het IIRE, waar we gelukkig terecht konden toen de zaaleigenaar van de geplande locatie koude voeten kreeg. De presentatie werd inhoudelijk mede gevuld door een gewaardeerde bijdrage van Henk Overbeek, emeritus internationale betrekkingen aan de VU, over de mondiale effecten van de oorlog. Financieel was deze publicatie minder succesvol, ook door de bij de verwachtingen achterblijvende verkoop.

De samenwerking met het project Marxism and Sciences heeft in 2023 bijgedragen aan de publicatie van twee nieuwe nummers van het tijdschrift/webzine. Zowel de donatiecampagne als de bijdrage uit de middelen van SOC21 werden voortgezet.

De leesgroep is op een aantal keren bij elkaar gekomen en besprak Nancy Fraser’s Cannibal Capitalism, Richard Westra’s Periodizing Capitalism and Capitalist Extinction en Quinn Slobodian’s Crack-up Capitalism.

Het bestuur van SOC21 kwam twee maal bij elkaar. De tweede keer, in november, om te spreken over de toekomst van SOC21. Daaruit zijn afspraken voortgekomen om twee nieuwe projecten te starten, die in het Jaarplan 2024 worden opgenomen.