Wettelijke informatie

Stichting Socialistisch Onderzoekscollectief
Verkorte naam: SOC21

E-mail: bestuur@soc21.nl
Website: https://www.soc21.nl/
Kamer van Koophandel Amsterdam: KVK 75736500
RSIN: 8603 79048
ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
Bankrekening: NL94 SNSB 0787 4947 12

De leden van het Bestuur ontvangen in hun hoedanigheid van bestuurder geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed. (statuten art 7.3)

Doel & Middelen

(uit de Statuten)
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
– het organiseren en steunen van expert workshops/conferenties op basis van literatuur- en (praktijk)onderzoek;
– het organiseren en steunen van publieksbijeenkomsten waarop duiding wordt gegeven over de onderzoekslijnen van de Stichting;
– het organiseren en steunen van reguliere discussiebijeenkomsten tussen onderzoekers over een specifiek onderzoeksveld binnen de interessesfeer van de Stichting;
– het publiceren van verslagen van de bijeenkomsten;
– het publiceren van studies en onderzoeksresultaten;
– het samenwerken in projecten met andere wetenschappelijke en maatschappelijke organisaties;
– het steunen van onderzoeks- en scholingsprojecten van andere organisaties. (statuten art.3 lid 2-3)
Financieel:
1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
a. subsidies, donaties en andere bijdragen;
b. schenkingen, erfstellingen en legaten;
c. alle andere verkrijgingen en baten.
2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. (statuten art. 4)

Jaarrekening 2022

Stichting Socialistisch Onderzoekscollectief – SOC21

Jaarrekening 2022
20222021
Baten
Inkomsten uit donaties16.900,0017.355,00
Inkomsten uit subsidies4.795,48
Overige inkomsten1.200,00
Totale inkomsten16.900,0023.350,48
Lasten
Kosten beheer en administratie392,73650,17
Besteed aan doelstelling774,604.795,54
Toevoeging aan reserves15.732,6717.904,77
Onttrekking aan reserves
Totale kosten/bestedingen16.900,0023.350,48
Activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen59.133,2743.400,60
Totale activa59.133,2743.400,60
Passiva
Reserves en fondsen59.133,2743.400,60
Langlopende schulden
Kortlopende schulden
Totale passiva59.133,2743.400,60

Jaarverslag 2022

Een bijzonder jaar en dat is het

Het jaar begon nog met beperkingen voor activiteiten door de lockdown. In februari werd alles anders. Veel minder en al snel helemaal geen beperkingen meer. Op 24 februari werd in een klap duidelijk dat we andere zorgen hadden. De brute aanval van Poetin’s Rusland op Oekraïne stelt links voor een geheel nieuwe situatie die niet alleen actie maar ook denkwerk vraagt.

SOC21 kwam in gesprek met anderen die op zoek waren naar de combinatie van denken en doen. Dit leidde tot discussies in kleiner en groter verband over oorsprong, aard en vooruitzichten van de oorlog in Oekraïne. Een gedegen publicatie over dit onderwerp is in voorbereiding.

De onderzoekslijn Marxism and Science & Technology gaat internationaal samenwerken met gelijkgestemden. Als eerste partner hebben we het nieuwe blad Marxism and sciences. We ondersteunen dit initiatief, mede door een donatiecampagne.

-Wij besluiten om als kick-start (o.m. voor de registratiekosten) een bedrag van € 500 beschikbaar te stellen en voor de komende donatiecampagne eveneens een garantie te geven van € 500 euro. Hiermee kan e.e.a. professioneel in gang gezet worden.

De leesgroep is nog steeds actief en trekt geregeld nieuwe belangstellenden. In 2022 werden onder meer Yuliya Yurchenko over Oekraïne en Tony Wood over Rusland besproken.