Wettelijke informatie

Stichting Socialistisch Onderzoekscollectief
Verkorte naam: SOC21

E-mail: bestuur@soc21.nl
Website: https://www.soc21.nl/
Kamer van Koophandel Amsterdam: KVK 75736500
RSIN: 8603 79048
ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling)
Bankrekening: NL94 SNSB 0787 4947 12

De leden van het Bestuur ontvangen in hun hoedanigheid van bestuurder geen bezoldiging, middellijk noch onmiddellijk. Kosten worden aan de bestuurders op vertoon van de bewijsstukken vergoed. (statuten art 7.3)

Doel & Middelen

(uit de Statuten)
De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:
– het organiseren en steunen van expert workshops/conferenties op basis van literatuur- en (praktijk)onderzoek;
– het organiseren en steunen van publieksbijeenkomsten waarop duiding wordt gegeven over de onderzoekslijnen van de Stichting;
– het organiseren en steunen van reguliere discussiebijeenkomsten tussen onderzoekers over een specifiek onderzoeksveld binnen de interessesfeer van de Stichting;
– het publiceren van verslagen van de bijeenkomsten;
– het publiceren van studies en onderzoeksresultaten;
– het samenwerken in projecten met andere wetenschappelijke en maatschappelijke organisaties;
– het steunen van onderzoeks- en scholingsprojecten van andere organisaties. (statuten art.3 lid 2-3)
Financieel:
1. Het vermogen van de Stichting zal worden gevormd door:
a. subsidies, donaties en andere bijdragen;
b. schenkingen, erfstellingen en legaten;
c. alle andere verkrijgingen en baten.
2. De Stichting kan erfstellingen slechts aanvaarden onder het voorrecht van boedelbeschrijving.
3. De Stichting heeft niet ten doel het maken van winst. (statuten art. 4)

Jaarrekening 2021

Stichting Socialistisch Onderzoekscollectief – SOC21

Jaarrekening 2021
 20212020
Baten
Inkomsten uit donaties €         17.355,00 €           17.090,00
Inkomsten uit subsidies €           4.795,48
Overige inkomsten €          1.200,00 
Totale inkomsten  €         23.350,48 €           17.090,00
Lasten
Kosten beheer en administratie €            650,17 € 1.843,50
Besteed aan doelstelling €           4.795,54€ 5.067,96
Toevoeging aan reserves €         17.904,77 €           10.178,54
Onttrekking aan reserves €                     –   €                       –  
Totale kosten/bestedingen  €         23.350,48 €           17.090,00
Activa
Vorderingen en overlopende activa
Liquide middelen €         43.400,60 €           25.645,83
Totale activa  €         43.400,60 €           25.645,83
Passiva
Reserves en fondsen €         43.400,60 €           25.645,83
Langlopende schulden
Kortlopende schulden 
Totale passiva  €         43.400,60 €           25.645,83

Jaarverslag 2021

Het tweede volle jaar van het bestaan van SOC21 was ook het tweede jaar van de corona pandemie. Hoewel we zo veel mogelijk onze werkzaamheden hebben voortgezet betekende het toch een inperking van de mogelijkheden.

De leesgroep heeft via Zoom doorgewerkt, maar kon door deze vorm toch minder voldoen aan de verwachtingen. Uitwisselingen naast en verder dan een gelezen tekst blijven beperkt.

Ook het bestuur heeft deels life en deels via Zoom gewerkt.

Aan het eind van het jaar is Pepijn Brandon afgetreden als algemeen bestuurslid. Hij blijft wel betrokken bij SOC21 als lid van de adviesraad.

De belangrijkste activiteiten betroffen de voorbereiding voor de tweede conferentie over de Imperial Mode of Living (IMol), Deze vormde een vervolg op de succesvolle bijeenkomst van september 2020.

Deze conferentie met als thema Historicizing the Imperial Mode of Living vond plaats op 3 en 4 september 2021 in Amsterdam in samenwerking met de Rosa Luxemburg Stiftung.

De centrale vraag voor de conferentie was: in welke mate hebben loonafhankelijken in de ontwikkelde kapitalistische landen voordeel van de uitbuiting van loonafhankelijken in minder ontwikkelde landen? En wat zijn de ecologische gevolgen van deze globale ongelijkheid?

Op de conferentie werd de IMoL geconceptualiseerd als een meer fasen ontwikkeling met vier stappen:

  1. We kunnen al van een IMoL spreken bij de kolonisatie vanaf de zestiende eeuw tot en met het volgroeide liberale globale systeem in de negentiende eeuw. Maar het bleef beperkt tot de hoogste klassen en speelde geen rol in de reproductie en het dagelijkse leven van de meerderheid van de bevolking.
  2. Pas vanaf het Fordisme in de twintigste eeuw werd deze levenswijze wijd verspreid. De immense groei tijdens het Fordisme was afhankelijk van het ruime verbruik van natuurlijke hulpbronnen, vooral fossiele brandstoffen, van globale verontreining en een patriarchale arbeidsdeling.
  3. De crisis van het Fordisme kwam toen het model van intensieve accumulatie door toename van de arbeidspoductiviteit begon te stagneren. Er kwam een omstreden herstructurering op gang. Vanaf de jaren 80 en 90 werden extensieve vormen van accumulatie zoals flexibilisering en verlenging van de arbeidstijd, een crisis in de reproductie en een wereldwijde uitbreiding van het aantal loonafhankelijken belangrijker.
  4. De laatste jaren lijkt de post-Fordistische neoliberale fase in een diepe crisis te zijn geraakt. De tegenstellingen van het financieel gerichte accumulatie regime werden duidelijk in de crisis van 2008/2009. Sindsdien zien we een gedeeltelijke stabilisatie die gepaard gaat met verarming in andere delen van de wereld, ook in Europa. Geopolitieke economische en structurele verschuivingen als gevolg van digitalisering en de crisis van de liberale democratieën zijn versneld door de Corona crisis. Ecologische vernietiging die voortkomt uit de sociale crisis en de verbreiding van de IMol veroorzaken nieuwe eco-imperiale spanningen.

De conferentie vond zowel live als via Zoom plaats. De presentaties van de papers en de commentaren erop werden gevolgd door uitvoerige discussie. Voor het programma en de registratie van inleidingen en discussie verwijzen we naar elders op de SOC21 website. De presentaties en commentaren kwamen van Marcel van der Linden (IISG Amsterdam), Nora Räthzel (Universiteit Umeå), Stefan Schmalz (FU Berlin), Ngai-Ling Sum (University of Lancaster), Sabrina Fernandes (Universiteit van Brasilia), Bob Jessop (University of Lancaster), Michael Brie (RLS Berlin), Ulrich Brand (Universiteit van Wenen), Markus Wissen (TU Berlin) Christa Wichterich (Bonn) and Torkil Lauesen (Kopenhagen). De conferentie werd afgerond met een samenvattende presentatie door Nora Räthzel.

Over het geheel vormde de conferentie een bijdrage aan een kritische analyse en verdere verdieping van het begrip IMoL. De discussies lieten ook zien dat er nog heel wat onderzoek nodig is voordat we de tegenstrijdige dynamiek ervan volledig kunnen begrijpen.